top of page

HANNELE VALTASAARI

Hannele%20Valtasaari_edited.jpg

Kuva: Kuvaamo Lehtinen

Jyväskylän yliopisto

Koulutus: Filosofian tohtori, musiikkikasvatus 
Toimi: laulupedagogi


Sähköposti: hvaltasa@gmail.com
 

Asiantuntijuusalueet

 

Laulupedagogiikka / äänentuoton fysiologia

 

Esittely

 

Lauluntutkimus: Monimenetelmäisessä kokeellisessa väitöstutkimuksessani (2017) selvitin, miten lukuvuoden pituinen, tavoitteellinen laulunopetus vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja luokanopettajan koulutusohjelmissa opiskelevien puhe- ja lauluilmaisun laatuun sekä millaisia eroja nousee esiin laulukoulutusta saaneiden ja koulutukseen osallistumattomien koehenkilöiden tuloksissa. Tutkimukseni lähestymistapa oli eksistentiaalis-fenomenologinen. Hyödynsin siinä ikään kuin taulun raameina filosofi ja psykologi Lauri Rauhalan holistista ihmiskäsitysteoriaa. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä laulajana harjaantumattomien koehenkilöiden äänen kestävyyttä sekä kasvattaa heidän musiikillisia ja laulupedagogisia valmiuksiaan lasten ja nuorten äänenkäytön ja laulun ohjaajina. Kokeen kaikki tutkimustulokset antoivat selviä viitteitä äänenkoulutuksen hyödyistä.


Pedagoginen toiminta: Oppilaitostyö (mm. Keski-Suomen Konservatorio, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Metropolia ja Taideyliopisto), kesäkurssit (Suolahti, Perheniemi, Espoo), täydennyskoulutus musiikkialalla tai muissa ääntä vaativissa ammateissa toimiville. 
 

Taiteellinen toiminta: Esiintymiset erilaisissa musiikkikokoonpanoissa, lied- ja kirkkokonsertteja, vierailurooleja Kansallisoopperassa, äänityksiä yleisradiolle. CD (2005) pianisti Eliisa Sunin kanssa on laulajan käytännöllinen tutkimusmatka akateemikko Joonas Kokkosen vuosien 1940—1972 laulutuotantoon.
 

Luottamustoimi: Laulupedagogit ry:n puheenjohtaja 2008–2014.

 

Julkaisuja

Valtasaari, Hannele. 2017.  Kestääkö ääni? Laulunopetuksen vaikutus opettajaksi opiskelevien äänenlaatuun ja ilmaisuun. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto / musiikkikasvatus. 
JYX - Kestääkö ääni? : laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun.

 

Valtasaari, Hannele. 2018. Kestääkö ääni? Laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun. Lectio praecursoria FJME 01 Vol. 21 s. 106–111.
 

Valtasaari, Hannele. 2012. Laulunopetuksen aseman ja sisällön muutokset - laulunopetuksen uhkia ja mahdollisuuksia FJME 02 Vol. 14 s. 20-28.
 

Valtasaari, Hannele & Ketovuori, Mikko. 2012. Keskustelua laulusta ja musiikinopetuksesta FJME 02  Vol. 14 s. 72-77.
 

Muita julkaisuja: CD Kokkonen songs and Duo. 2005.
 

© 2021 Lauluntutkimus.fi

bottom of page